Министерството на земеделието публикува проектите на едни от най-атрактивните интервенции и схеми за подпомагане от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България. Проектите са разгледани и обсъдени по време на 15-то, 16-то и 17-то заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

zasajdane-trud-rabotnik-rastenie

По време на 15-тото заседание са разгледани следните проекти:

Представяне на актуализиран проект на интервенции в сектор „Пчеларство“, финансирани по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ):

 • Техническа помощ за пчелари и пчеларски организации;
 • Обмен на информация и добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации;
 • Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата;
 • Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели;
 • Рационализиране на подвижното пчеларство;
 • Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества;
 • Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели;
 • Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;
 • Популяризиране, комуникация и маркетинг, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти;
 • Подкрепа за увеличаване на търговската стойност и качеството на продуктите.

Представяне на актуализиран проект на интервенции в лозаро-винарския сектор, финансирани по линия на ЕФГЗ:

 • Преструктуриране и конверсия на лозя;
 • Инвестиции в лозаро-винарския сектор;
 • Популяризиране в трети държави;
 • Информиране в държавите членки;
 • Инвестиции в екологични съоръжения.

Представяне на актуализиран проект на секторни интервенции, финансирани по линия на ЕФГЗ:

 • Интервенции в сектор „Плодове и зеленчуци“;
 • Интервенции в сектор „Мляко и млечни продукти“.

Представяне на актуализиран проект на интервенции в областта на биологичното земеделие и околната среда, финансирани по линия на Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР):

 • Биологично производство;
 • Райони, изправени пред природни или други специфични ограничения;
 • Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000.

По време на 16-тото заседание са разгледани следните проекти:

Представяне на актуализиран проект на интервенции в областта на агроекологията, финансирани по линия на ЕЗФРСР:

 • Мярка за възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии;
 • Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия (плодове, зеленчуци, десертни лозя и билки);
 • Мярка за опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство;
 • Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство;
 • Мярка за устойчиво управление на пасища от Националната екологична мрежа (НЕМ1) чрез контролирани практики за регулирана паша;
 • Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis) в орнитологични важни места в обработваеми земи;
 • Мярка за създаване и възстановяване на екологичната инфраструктура;
 • Мярка за използване на устойчиви практики и сортове, отглеждане при специфични условия;
  – Подпомагане за сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия (зърнено-житни култури и слънчоглед);
  – Устойчиви практики за управление на почвата;
 • Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт – зеленчуци, плодове и десертни лозя;
 • Мярка за осигуряване на естествено опрашване.

По време на 17-тото заседание са разгледани следните проекти:

Представяне на актуализиран проект на интервенции, финансирани по линия на ЕЗФРСР:

 • Инвестиции в земеделските стопанства;
 • Инвестиции за преработка на селскостопански продукти;
 • Инвестиции в инфраструктура за напояване;
 • Възстановяването на земеделски потенциал след природни бедствия или катастрофични събития и инвестиции в подходящи превантивни действия;
 • Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство;
 • Подпомагане на много малки земеделски стопанства;
 • Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони;
 • Подкрепа на организации на производители или групи от производители;
 • Насърчаване и подкрепа на схеми за качество и тяхното използване от земеделските производители.

Представяне на Стратегически анализ на сектор „Розопроизводство и розопреработка“ и проект на интервенция в сектор „Розопроизводство“, както и представяне на Правила за определяне на областно, регионално и национално представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти към Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

За да се запознаете подробно с интервенциите можете да го направите ТУК.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.