Министерството на земеделието, храните и горите публикува Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите за обществено обсъждане. С него ще се гарантира прилагането на пряко приложимото законодателство на Европейския съюз в сектора на фуражите и по-конкретно Регламент (ЕС) 2019/4 и Регламент (ЕС) 2020/354. Заинтересованите страни могат да изпращат становища до Българската агенция по безопасност на храните на електронен адрес: r_penova@bfsa.bg до 22.12.2021 г.

furaj

Законът за фуражите урежда изискванията към фуражите, мерките и условията за осигуряване хигиена на фуражите и тяхната безопасност, опаковане, етикетиране, предлагане на пазара, включително рекламиране; изискванията към всички етапи на производство, преработка, търговията, включително употребата на фуражите; правата и задълженията на лицата, които произвеждат или търгуват с фуражи; основните правила за извършване на официален контрол с цел верификация на съответствието с нормативните изисквания; функциите и правомощията на професионалните организации на производителите и търговците на фуражи.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите се цели:
1. Гарантиране прилагането на Регламент (ЕС) 2019/4 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (Регламент (ЕС) 2019/4), който ще се прилага от 28 януари 2022 г. Промяната на Закона за фуражите е продиктувана от промяната в обхвата на законодателството за медикаментозните фуражи по отношение на други части от законодателството за фуражите и на законодателството за ветеринарномедицинските продукти (ВМП), оценка на връзката между приложението на ВМП и приложението на медикаментозните фуражи, както и оценка на различните начини за приложение на ВМП по отношение на безопасността и ефективността. До приемането на регламента, медикаментозните фуражи бяха регулирани от Директива на Съвета от 26 март 1990 г. относно определяне на условията, регулиращи подготовката, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи в Общността (Директива 90/167/ЕИО) въведена в националното законодателство от Наредба № 1 от 2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им (ДВ. бр. 26 от 2014 г.) (Наредба № 1 от 2014 г.).

2. В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите е обхваната регистрацията на обектите, в които се извършва търговия на дребно с храни за домашни любимци, което към момента е в обхвата на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Предложената промяна се дължи на факта, че храните за домашни любимци са фуражи, а Законът за фуражите урежда обществените отношения в цялата фуражна верига.

3. Гарантиране прилагането на Регламент (ЕС) 2020/354 на Комисията от 4 март 2020 г. за съставяне на списък на предназначенията на фуражите, предназначени за специфични хранителни цели, и за отмяна на Директива 2008/38/ЕО (Регламент (ЕС) 2020/354), който се прилага от 25 декември 2020 г. Регламентът е приет на основание чл. 10, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 767/2009.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.