Европейската комисия получи Националният план за възстановяване и устойчивост на България. В него се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които България планира да осъществи с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост. В частта „Устойчиво селско стопанство“ се цели повишаване на устойчивото управление и конкурентоспособността на аграрния сектор чрез мерки за подобряване на икономическата устойчивост на земеделските стопанства и на отрасъла като цяло в контекста на климатичните промени и съхранението на характеристики на околната среда.

niva

В частта има една реформа – Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор; както и 2 инвестиции – Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство; Дигитализация на процесите от фермата до трапезата.

  • Реформа: Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор

Осъществяваната реформа предвижда промени в стратегическата рамка на селското
стопанство в контекста на ангажиментите за страната, произтичащи от Целите за
устойчиво развитие на ООН и Зелената сделка.

Стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразието, които са
в центъра на зелената сделка, очертават ясни цели пред селското стопанство, свързани с по-гъвкава и по-устойчива продоволствена система, гарантираща здравето на хората, обществата и планетата. Постигането на тези цели изисква коренна промяна на прилагания в момента производствен модел. Земеделските стопани следва ускорено да променят методите си на производство, да използват природосъобразни, технологични и цифрови решения, които да осигурят по-добри климатични и екологични резултати.

Основен елемент от актуализацията на стратегическата рамка е разработването на
Национална програма за действие за принос към изпълнение на целите на Стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г., насочена към насърчаване на зелени инвестиции, устойчиво управление на природните ресурси (вода, почва, въздух), адаптиране към климатичните промени и смекчаване на последиците от тях. Програмата ще очертае рамка за управлението и опазването на околната среда и природните ресурси в областта на селското стопанство. Тя ще обхване комплекс от инструменти и дейности до 2030 г., свързани с изпълнение на конкретни цели и ангажименти. Програмата ще предвижда прилагане на мерки, свързани с:
– изготвяне на анализ на възможностите за нисковъглеродно земеделие и поефективно използване на природните ресурси;
– повишаване на информираността и знанията на земеделските производители за
ползите и начините за въвеждане на екологични практики и решения, базирани на
природата, възможности за прилагане на принципите на кръговата икономика;
– инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, както и с
въвеждане на иновативни производствени и цифрови технологии в работните процеси;
– инвестиции в съоръжения и оборудване за преодоляване на последиците от климатичните промени за аграрния сектор и др.

Очаквани резултати за селското стопанство от изпълнението на реформата: подобрени практики за управление на природните ресурси; нараснал брой земеделски стопани, които успешно са адаптирали своите стопанства за справяне с предизвикателствата на зеления и цифров преход, ограничаване на последиците от изменението на климата върху земеделското производство, нарастване на продукцията, произведена по биологичен начин. Земеделските стопани ще бъдат информирани за ролята си в прехода към кръгова икономика (чрез регионалните структури и съветническата служба), както и за конкретни методи за преработка на отпадни суровини, намаляване на потреблението на вода и възможности за повторната им употреба.

  • Инвестиция 1: Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на
    селското стопанство

Основната цел на Фонда е преодоляване на проблемите, които възпрепятстват
конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството и цифровата трансформация. Фондът предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси, за скъсяване на веригите на доставка и опазване на генетичните ресурси. Фокусът е поставен изцяло върху реализацията на зелени и цифрови инвестиции, които ще позволят адаптиране на стопанствата към климатичните промени, екологизация на производствените практики, по-ефективно използване на ресурсите.

Фондът ще насърчава инвестиции в 4 направления: технологична и екологична
модернизация, центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци, изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях и ефективно управление на води в земеделските стопанства.

Подкрепата за инвестиции е насочена към всички регистрирани земеделски стопанства. Общият планиран ресурс е 962.2 милиона лева (437.4 милиона лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 524.9 милиона лева национално съфинансиране, вкл. 437.4 милиона лева частно съфинансиране) с период на изпълнение 2022-2025 г.

  • Инвестиция 2: Дигитализация на процесите от фермата до трапезата 

Ще бъде изградена цялостна електронна информационна система в земеделието, чрез която да се постигне: електронизиране на информационните потоци от и за осъществяване на административната дейност; електронизиране на услугите, предоставяни на земеделските стопани, тяхното централизиране и ползването им от
бизнеса в хода на изпълнение на задълженията и изискванията в зависимост от вида селскостопанска дейност; интегриране на информационните системи на администрацията и създаване на възможност за автоматизиран обмен на данни между администрацията и земеделските стопани. Платформата ще осигури единен поток на данните от и към администрацията и земеделските стопани и избягване на ръчното прехвърляне на информация и поддръжка на излишни формати на документи. Системата ще съдържа модули за: употребата на препарати за растителна защита и торове чрез дигитализация на дневниците за тяхната употреба; контрол на употребата на антимикробни ветеринарно медицински продукти чрез определяне на специфични референтни прагове на употреба за антимикробни средства при различни категории и видове продуктивни животни; проследяване „от фермата до трапезата“ – от първичното производство до крайното потребление на принципа на уникален идентификационен код с цел информираност на потребителите и стимулиране производството на качествена и достъпна храна; онлайн обучение, вкл. съдържание на обучителните модули и консултации на земеделски стопани, едновременно с поддържането на информация, свързана със съвременни технологични и екологични решения за отглеждане на основни групи земеделски култури и селскостопански животни по конвенционален и биологичен начин в съответствие с изискванията за устойчиво използване на природните ресурси и адаптиране към климатичните промени. Общият планиран ресурс е 23.9 милиона лева (19.9 милиона лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 3.9 милиона лева национално съфинансиране) с период на изпълнение 2022-2025 г

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.