Категория: Хранителна индустия

Спад в търговията на селскостопански продукти между Китай и Европа

Общата стойност на търговията на селскостопански и хранителни продукти между Китай и страните от Централна и Източна Европа е била 79 милиона евро през февруари 2022 г., което е спад…

Обсъждане на Наредбата за детските храни за кърмачета и малки деца

Министерството на земеделието публикува проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към преработените храни на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и…

Кланиците кандидатстват за реализация на българско агнешко месо

От днес, 18 април до 20 май 2022 г. е отворен прием по помощта de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от…

Обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 от ПРСР

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане на проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.014…

БАБХ извършва засилени проверки за Великден

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва засилени проверки в обектите за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения…

ЕК и държавите членки да гарантират продоволствената сигурност

„България подкрепя целите на Зеления пакт и произтичащите от него стратегически документи, но в краткосрочен и средносрочен план те следва да бъдат внимателно преосмислени през призмата на гарантирането на достатъчно…

Онлайн семинар „Къси вериги на доставка на продукти предвид зелената сделка“

„Къси вериги на доставка на земеделски продукти в контекста на Зелената сделка“ е темата на онлайн семинар на 8 април 2022 г. (петък), който ще се проведе от 10:30 до…

1 млн. лв на кланиците за изкупуване на българско агнешко месо

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” (ДФЗ) взе решение за отпускане до 1 000 000 лева помощ de minimis на кланици за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и…