Категория: Програми

Стартира прием по процедура за техническа помощ от ПМДР

Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани дирекция „Рибарство и аквакултури“, Държавен фонд „Земеделие“ – РА – междинно звено по ПМДР; звено „Сертификация на…

Еко схема за поддържане на трайните насаждения

Еко схемата за екологично поддържане на трайните насаждения е насочена към предотвратяване на деградацията на почвите, възстановяване на почвите, подобряване на почвеното плодородие и опазване на качеството на водите. Екологичните…

Прием за събиране на реколтата на зелено в лозарството

От 17 май до 27 май 2022 г. се приемат заявления за подпомагане по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019…

До 15 юни прием за застраховане на винени лозя

От 16 май до 15 юни 2022 г. гроздопроизводителите могат да подават заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския…

Обсъждане на изменение на процедура по подмярката за инвестиции в лесовъдство

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. представя за обсъждане проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 –…

Обсъждане на изменение на процедура по подмярката за щети от пожари в горите

Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.004 – по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,…

Обсъждане на проект на изменение на подмярка „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР

Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане на проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 – по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции…

От 16 май лозарите могат да застраховат реколтата от винено грозде

Oт 16 май до 15 юни 2022 г. ще се проведе прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на…