Категория: ОСП

Еко схема за поддържане на трайните насаждения

Еко схемата за екологично поддържане на трайните насаждения е насочена към предотвратяване на деградацията на почвите, възстановяване на почвите, подобряване на почвеното плодородие и опазване на качеството на водите. Екологичните…

Еко схемата за намаляване използването на пестициди

Еко схемата за намаляване използването на пестициди в периода 2023-2027 г. е насочена към опазване и подобряване на качеството на водите, поддържане на благоприятното състояние на почвите и редуциране на…

Еко схема за зелено торене и органично наторяване в Стратегическия план

Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал (насърчаване на зелено торене и органично наторяване) в периода 2023-2027 г. е насочена към запазване и повишаване на количеството на хранителни…

Допълнителна подкрепа за рибарството и аквакултурите

Министерството на земеделието защити допълнителна подкрепа за рибарството и аквакултурите. България настояваше за подобно предложение от страна на ЕК и позицията й беше широко представена на всички проведени срещи през…

Еко схема за биологичното разнообразие и за инфраструктурата

Еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура е една от 10-те схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните, които ще бъдат предложени…

Еко схема за биологичното животновъдство в Стратегическия план

В рамките на Стратегическия план на България за периода 2023-2027 г. са разработени и предложени 10 различни Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните (Еко схеми). Еко…

Орнитолози с критика към Стратегическия план и природозащитните целите

Необходими са значителни реформи в земеделския сектор, за да отговори на европейските приоритети, свързани с околна среда, включително биологично разнообразие, климат и здравословна храна – смята Българското дружество за защита…

Какви са екологичните схеми в Стратегическия план?

В рамките на Стратегическия план на България за периода 2023-2027 са разработени и предложени 10 различни Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните (Еко схеми). Еко схемите…

Интервенция „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани“

Интервенцията „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани“ е част от стратегическия план на България. Анализът на развитието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост и данните на НСИ показват,…