Днес Комисията представи план за действие за развитие на биологичното производство. Общата му цел е стимулиране на производството и потреблението на биологични продукти, достигане до 2030 г. на дял на биологичното земеделие в размер на 25% от земеделската земя, както и значително увеличаване на биологичната аквакултура.

domat-krastavica

Биологичното производство осигурява редица важни ползи: използваните за такова производство полета се отличават с около 30% по-голямо биологично разнообразие, отглежданите по биологичен начин животни са в по-добро състояние и приемат по-малко антибиотици, земеделските стопани, занимаващи се с биологично производство, имат по-високи доходи и са по-адаптивни, а потребителите знаят какво точно получават благодарение на логото на ЕС за биологични продукти. Планът за действие е в съответствие с Европейския зелен пакт, както и със стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното разнообразие.

Планът за действие е разработен с цел на сектора на биологичното производство, който вече бързо се разраства, да се предоставят правилните инструменти за постигане на целта от 25%. В него се предлагат 23 действия, структурирани около 3 направления — стимулиране на потреблението, увеличаване на производството и по-нататъшно подобряване на устойчивостта на сектора — с цел да се осигури балансиран растеж на сектора.

Комисията насърчава държавите членки да разработят национални планове за действие в областта на биологичното производство, за да увеличат своя национален дял на биологично земеделие. Налице са съществени различия между държавите членки по отношение на използваната понастоящем за биологично земеделие земя, като нейният дял е в интервала от 0,5% до над 25%. С националните планове за действие в областта на биологичното производство ще се допълнят националните стратегически планове по ОСП, като се набележат мерки, излизащи извън обхвата на земеделието и на предложеното по линия на ОСП.

Насърчаване на потреблението

Нарастващото потребление на биологични продукти ще бъде от решаващо значение, за да се окуражат земеделските стопани да осъществят преход към биологично земеделие и по този начин да повишат своята рентабилност и адаптивност. За целта в плана за действие се предлагат няколко конкретни действия, насочени към стимулиране на търсенето, запазване на доверието на потребителите и поставяне на биологичните храни в полезрението на гражданите. Сред тях са: предоставяне на информация и осъществяване на комуникация по въпросите на биологичното производство, насърчаване на потреблението на биологични продукти, стимулиране на по-широкото използване на биологични продукти в обществените столове чрез обществени поръчки и засилено предлагане на биологични продукти в рамките на схемата на ЕС за храни в училищата. Действията също така са насочени например към предотвратяване на измамите, повишаване на доверието на потребителите и подобряване на проследимостта на биологичните продукти. Частният сектор също може да играе важна роля, например като предоставя на служителите „биочекове“, които те да могат да използват за закупуване на биологични храни.

Увеличаване на производството

Понастоящем около 8,5% от земеделската площ в ЕС се използва за биологично земеделие и тенденциите сочат, че при сегашния темп на растеж този дял в ЕС ще достигне 15—18% до 2030 г. С този план за действие се предоставя инструментариумът за даване на допълнителен тласък и достигане на 25%. Макар вниманието в плана за действие да е до голяма степен насочено към „притегателния ефект“ от страна на търсенето, общата селскостопанска политика ще продължи да бъде основен инструмент за подкрепа на прехода. Към момента около 1,8% (7,5 милиарда евро) от средствата по ОСП се използват за подпомагане на биологичното земеделие. Бъдещата ОСП ще включва екосхеми, обезпечени с бюджет в размер на 38—58 милиарда за периода 2023—2027 г., в зависимост от резултатите от преговорите по ОСП. Екосхемите може да се използват за стимулиране на биологичното земеделие.

Отвъд обхвата на ОСП сред основните инструменти са организирането на информационни мероприятия и работата в мрежа за споделяне на най-добри практики, сертифицирането по-скоро на групи земеделски стопани, отколкото на отделни стопани, научните изследвания и иновациите, използването на блокова верига и на други технологии за подобряване на проследимостта и повишаване на прозрачността на пазара, засилването на преработката на местно равнище и в малък мащаб, оказването на подкрепа за организирането на хранителната верига и подобряването на храненето на животните.

С цел повишаване на осведомеността относно биологичното производство Комисията ще организира ежегоден „Ден на биологичното производство“ в ЕС и ще присъжда награди в рамките на биологичната хранителна верига, за да отличи високите постижения на всеки един от нейните етапи. Комисията ще насърчава също така развитието на мрежи за свързан с биологичното производство туризъм посредством формиране на „биорайони“. „Биорайоните“ са области, в които земеделските стопани, гражданите, туристическите оператори, сдруженията и публичните органи работят заедно за устойчиво управление на местните ресурси, основаващо се на принципите и практиките на биологичното производство.

В плана за действие също така се отбелязва, че биологичното производство на аквакултурни животни продължава да е относително нов, но разполагащ със значителен потенциал за растеж сектор. С предстоящите нови насоки на ЕС относно устойчивото развитие на аквакултурата в ЕС държавите членки и заинтересованите страни ще бъдат насърчени да оказват подкрепа за увеличаване на биологичното производство в този сектор.

Подобряване на устойчивостта

На последно място, с него се цели допълнително подобряване на резултатите от биологичното земеделие от гледна точка на устойчивостта. За целта действията ще бъдат насочени към подобряване на хуманното отношение към животните, гарантиране на наличието на биологични семена, намаляване на въглеродния отпечатък на сектора и свеждане до минимум на използването на пластмаси, вода и енергия.

Комисията възнамерява също така да увеличи дела на научните изследвания и иновациите и да насочи най-малко 30% от бюджета, предназначен за изследователски и иновационни действия в областта на земеделието, горското стопанство и селските райони, към теми, които са специфични или от значение за сектора на биологичното производство.

Комисията ще следи отблизо напредъка чрез ежегодно проследяване заедно с представители на Европейския парламент, на държавите членки и на заинтересованите страни, както и чрез шестмесечни доклади за напредъка и чрез междинен преглед.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.