През месец юли тази година ЕК публикува нова Стратегия на ЕС за горите до 2030 г. Тя бе изготвена от службите на Комисията след проведено обществено обсъждане какви да бъдат нейните приоритети, но без проекта на документа да бъде представен за консултации пред държавите членки. Поради това Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) е участвала само в предварителното обществено обсъждане, съобщи Филип Ковашки, заместник-изпълнителен директор на ИАГ по време на заседание на Комисията по земеделие в края на август.

gora

Стратегията на ЕС за горите съдържа отделен раздел, посветен на защитата на горите, останали първични и стари на територията на европейската общност. Тя е съобразена с целите, поставени в Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. и предлагат обща цел: най-малко 30% от територията на ЕС да се стопанисват при ефективен режим, като 10% от териториите на ЕС трябва да бъде поставен под строга законова защита. Самата Стратегия за горите не предоставя определения за стари и първични гори. Горските екосистеми ще играят ключова роля за постигане на тази цел, каза Ковашки.

Стратегията на ЕС за горите набляга на необходимостта да се картографират първичните и старите гори и да се установи техният режим на защита. За да се запази ненарушения характер на строго защитените гори от съществено значение е да се запази динамиката на горския цикъл в тези гори. И, доколкото е възможно, естествените процеси, ограничавайки в пълна степен добива на дървесина от тях, като се даде възможност за устойчив екотуризъм и за отдих.

В Стратегията се подчертава също така необходимостта да се забрани добивът на биомаса от първичните и старите гори чрез преразглеждане на Директивата за възобновяемата енергия. Предлага се приемане на засилени критерии за устойчивост на биоенергията и разширяване на забранените зони за добив на биомаса. ЕК ще разработи в сътрудничество с държавите – членки и други заинтересовани страни, за да постигне съгласие до края на 2021 г. относно общата дефиниция на първични и стари гори, и строг режим на защита. Държавите членки трябва да се ангажират с приключване на картографирането и мониторинга на тези гори и да гарантира, че няма да има влошаване в тях, докато не започнат да се прилагат режимите на защита.

Следва да се отбележи, че Стратегията на ЕС за горите не е правно обвързващ документ, въпреки че България участва активно в политиката на ЕС по опазване на горите и биоразнообразието. Националната правна рамка, касаеща горите и горските територии, не борави с въведените в Стратегията дефиниции стари или първични гори. В известна степен понятието стари гори се припокрива с понятието гори във фаза на старост – определени, за което е дадено в Наредба№ 8 за сечите и горите. Освен вече изложените данни всяко признание на приноса за България в опазването на горските екосистеми е получената специална награда на европейските граждани за българския проект – „Партньорство за опазване на българските стари гори Натура 2000“, в резултат на който в партньорство между неправителствени правозащитни организации и държавната администрация се извършиха задълбочени проучвания и картографиране с помощта на географска информационна система, като се изготви се опит са старите гори в горските местообитания, които са държавна собственост, допълни зам.-изп. директор.

Извършването на последващ мониторинг на състоянието и текущите процеси в горите, включително и старите гори, е задължение по закон и се извършва за абсолютно всички горски насаждания чрез ежегодна инвентаризация, която се извършва на около 10% от площта на горските територии в страната. Има и изключения, които са много малки. Въз основа на личните данни от извършените ежегодни инвентаризации и след приемане на официалните дефиниции за първични стари гори в изпълнение на Стратегията, е възможно ИАГ да картира всички гори с възраст 120 и повече години в съвсем кратки срокове. ИАГ разполага с необходимия административен капацитет, както и данни, върху които може да работи.

Съгласно договорът за функциониране на ЕС за горското стопанство и устойчивото управление на горите се прилага принципа на субсидиарност, тоест в тази област не съществува общо законодателство на ЕС и тази област е приоритет и отговорност на държавите членки. В този смисъл България прилага законодателството на ЕС по отношение опазването на биологичното разнообразие в горските територии със защитен статут.

Към датата на приемане на Стратегията за биоразнообразието и Стратегията за горите в ЕС до 2030 г. 4% от териториите на страната могат да бъдат включени в изискуемите 10% от териториите на страната, които би следвало да се поставени под строга защита и в които не се извършват лесовъдски намеси. Такива се резерватите и поддържаните резервати, такива са част от националните паркове. Безспорно е, че в 30%, които трябва да бъдат в режим на защита, в случая на страната ни могат да се приобщят, вероятно и гори в Натура 2000, каза Ковашки.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.