Министерството на земеделието публикува индикативната годишна работна програма за 2022 г. на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В нея са предвидени общо 7 приема по инвестиционни мерки и такива за местните инициативни групи.

mzhg-sgrada-670

Първият прием ще отвори през февруари до май по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, където ще се извършва подготовка на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021 – 2027 г. Процедурата ще е с подбор на проекти. Общият бюджет по подмярката ще е до левовата равностойност на 3 500 000 евро. Бенефициенти са местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР в периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. (не са изпълнявали подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4 на територията си), както и местни инициативни групи или местни общности, прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР през програмни периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. на територия или част от територия, за която се кандидатства, (изпълнявали са подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4). Безвъзмездната финансова помощ за подпомагане на подготвителни дейности, включващи изграждането на капацитет, обучението и създаването на мрежи с цел изготвяне и изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, включва:
– Обучение на местни заинтересовани страни;
– Проучвания в съответната територия;
– Изготвяне на стратегия за Воденото от общностите местно развитие, включително консултации със заинтересованите страни за целите на подготовката на стратегията;
– Дейности за координация на процеса, извършван от организацията, която кандидатства за подготвителни дейности.

Разходите са свързани с изготвяне на стратегия за местно развитие:
– Формиране и учредяване на публично-частно партньорство, в т.ч. разходи за правни услуги и консултации, нотариални и държавни такси, партньорски срещи;
– Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на СМР като разходи за подготовка и провеждане на информационни кампании, изготвяне и разпространение на информационни материали, подготовка и провеждане на информационни семинари, конференции и срещи, създаване и поддържане на електронна страница, публикации в местната преса;
– Обучения за местните заинтересовани страни: екип на МИГ, местни лидери;
– Проучвания и анализи на територията;
– Разходи, свързани с подготовката на стратегия за водено от общностите местно развитие, вкл. разходи за консултиране и разходи за консултиране с местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
– Административни разходи (оперативни разходи, разходи за възнаграждения и осигуровки и обезщетения за временна неработоспособност, дължими от работодателя, разходи за закупуване на офис техника, обзавеждане и оборудване, командировки, наем зали и др.).
Максималният размер на финансирането ще е до 100%.

През април до май ще има прием по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. Подкрепата се предоставя за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари, съгласно определенията в подмярката чрез подбор на проекти. Бюджетът – в зависимост от остатъчния бюджет след приключване обработката на проектните предложения, постъпили в периодите на прием по подмерки 16.1 и 16.4, но не повече от 4 000 000 млн. евро. Бенефициенти – организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите. ще се финансират текущи разходи във връзка със сътрудничеството; разходи за популяризиране на късата верига или местния пазар; преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително разходи за инвестиции. Максималният размер на подпомагането ще е до 50%.

От април до юни ще стартира подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ с избор на проекти. Бенефициенти по подмярката са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности. Организациите трябва да провеждат научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии. Организациите трябва да разполагат със собствени демонстрационни обекти от типа на учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории. Ще се финансират дейности по организиране и провеждане на обучения, за демонстрационни дейности. Подпомагането по подмярката включва и разходи за инвестиции, които могат да включват разходи за закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване до пазарната цена на актива. Необходимостта от инвестицията се обосновава съобразно условията на демонстрационния обект и темите на демонстрационните дейности. Бенефициентите по подмярката получават безвъзмездна помощ, която се отпуска под формата на стандартни разходи за извършването на различни демонстрационни дейности и разходи за инвестиции, които трябва да отговарят на изискванията на чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Процентът на съфинансиране е 100%.

От юли до септември ще има прием по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Ще се подават проекти  до левовата равностойност на 60 000 000 евро, прехвърлени към бюджета на подмярката с 11-то изменение на ПРСР 2014-2020 г., както и остатъчен неусвоен бюджет, който ще бъде определен към датата на обявяване на процедурата. Бенефициенти са общините от селските райони. Ще има подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия. Изграждане, включително отпускане на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество; Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива; Общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост; Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. Процентът на финансиране е до 100%.

Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ прием септември – октомври чрез проекти с бюджет до левовата равностойност на 29 000 000 евро. Процентът на съфинансиране е до 50%. Бенефициенти – земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Инвестиции в неземеделски дейности, като например:
1. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
2. Развитие на услуги във всички сектори;
3. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
4. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ е предвиден с прием октомври-ноември с бюджет до левовата равностойност на 12 100 000 евро на проектен принцип. Бенефициенти са земеделски стопани – физически лица, еднолични търговци, ЕООД, а инвестициите – дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани, разходи за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани, посочени в бизнес план. Един проект не може да надвишава 25 000 евро.

Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ с бюджет до левовата равностойност на 2 846 777 евро. Съгласно Регламент (ЕС) 1305/2013, чл. 44, пар. 3 кандидатстването по подмярка 19.3 е текущо. По мярката участват одобрените местни инициативни групи.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.