Министерството на земеделието публикува проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Заинтересованите страни чогат да изпращат становища на електронен адрес: DVacheva@mzh.government.bg до 18.03.2022 г.

pochva-niva-zemq

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи урежда редът и условията за възстановяване правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи, които са притежавали преди образуването на трудовокооперативни земеделски стопанства или държавни земеделски стопанства, независимо от това дали са били включени в тях или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации. И към настоящия момент – вече три десетилетия, продължава поземлената реституция за лицата, подали заявления по предвидения в закона ред.

В тази връзка, в законопроекта са предложени текстове, предвиждащи двугодишен срок от влизане в сила на закона, в който бившите собственици или техни наследници подават заявление за установяване (идентифициране) границите на земеделските имоти, за които правото на възстановяване е признато с влязло в сила решение на общинската служба по земеделие в съществуващи или възстановими стари реални граници или със съдебно решение, като след изтичането на срока правоимащите лица се разполагат служебно от общинската служба по земеделие върху земи, предоставени от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), съобразно с решението за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, по ред и условия, определени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Другото предложение за изменение на ЗСПЗЗ касае процедурата за комасирано ползване на земеделските земи по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ чрез създаване на масиви за ползване по споразумение между собствениците и ползвателите, обработващи имотите в землището през съответната стопанска година. В процедурата съществува проблем при съблюдаване на разпоредбата на чл. 37б, ал. 6 от ЗСПЗЗ, приета повече от 15 години след основния текст (чл. 37б, нов – ДВ, бр. 99 от 2002 г., а ал. 6 е приета със ЗИД на ЗСПЗЗ, обн., ДВ, бр. 42 от 2018 г.). С цитираната разпоредба законодателят се е опитал да разреши колизията на права, която се установява от общинската служба по земеделие в случаите, когато през съответната стопанска година са представени два и повече договора за ползване на един и същи имот. Вместо разрешаване на възникналите спорове за ползване на земеделските имоти, разпоредбата създава проблеми на общинските служби по земеделие, като ги поставя в роля да определят на кого принадлежи правото на ползване при представяне за регистриране на вписан и невписан договор, както и при наличието на дублирани многогодишни договори (нотариално заверени и вписани в службата по вписванията), често сключени от различни съсобственици на имотите.

За тези и още промени можете да прочетете ТУК.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.