Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол. До 21 февруари 2022 г. заинтересованите страни могат да изпращат становища на слединя имейл – SKralev@mzh.government.bg

laptop

Практиката по прилагане на схемите и мерките за директни плащания показа необходимост от усъвършенстване и прецизиране на някои правила, обясняват от агроведомството. Това налага да бъдат направени изменения и допълнения на Наредба, както и на свързаните с интегрираната система за администриране и контрол Наредба № 2 от 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ и Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

На 13 декември 2021 г. Народното събрание на България прие Решение за приемане на структура на Министерския съвет. Съгласно т. 3 от него Министерството на земеделието, храните и горите се преобразува в Министерство на земеделието. С Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация се изменя разпоредбата относно състава на Министерския съвет, част от който е министърът на земеделието.

Настъпилите структурни промени следва да бъдат отразени в нормативната уредба, която урежда директните плащания. Затова навсякъде в Наредба № 105 от 2006 г., Наредба № 2 от 2018 г. и Наредба № 3 от 1999 г. наименованието на министерството и на министъра са променени на Министерство на земеделието и министър на земеделието.

Текстовете в Наредба № 2 от 2018 г. са прецизирани с цел избягване на нееднозначно тълкуване на всички условия за допустимост за подпомагане на заявените площи и привеждане в пълно съответствие с указанията на Европейската комисия относно недопустимостта за подпомагане на площи, заети от обекти, изградени от човека. С изменението на наредбата се внася по-голяма яснота относно растителността, която не може да се включва във видовия състав на постоянно затревените площи. Добавените растителни видове са част от нежеланата плевелна и рудерална растителност, както е определена в агрономическата литература. За да се спрат практиките по поддържане на земеделските площи в състояние, годно за производство, с дейности, които не са достатъчни по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „в“, подточка „ii)“ от Регламент (ЕС) № 1307/2013, е изрично посочено, че извършването само дейности по премахването на камъни, дървесна, храстовидна и нежелана растителност, включително чрез използване на методи и машини, които водят до увреждане на почвената покривка и промяна в екосистемите не изпълняват изискванията за допустимост на тези площи. В тази връзка е заличен текст от чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 2 от 2018 г.

В чл. 18, ал. 4 от Наредба № 3 от 1999 г. изречение второ се заличава, с което ще се постигне по-голяма гъвкавост относно съдържанието на информацията за регистрираните земеделски стопани, подали попълнена декларация по приложение № 3 към чл. 8, ал. 4 от наредбата. Предвид стартиралата стопанска година и с цел намаляване на административната тежест, действащите образци на регистрационна и анкетна карта в Наредба № 3 от 1999 г. ще бъдат валидни до края на периода за пререгистрация за стопанската 2021/2022 година, като промяната в името на министерството в образците ще бъде отразена за новата стопанска година.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.