ferma

16 водещи земеделски браншови организации не са съгласни с вижданията на Министерството на земеделието, храните и горите относно финансовата подкрепа в новата Програма за развитие на селските райони. В тази връзка те изпратиха становище до агроведомството. Екипът на Агросектор припомня, че на третото заседание на Тематичната работна група Министерството предложи малките и младите фермери да получават годишно грантове без да могат да кандидатстват по инвестиционните мерки на бъдещата Програма за развитие на селските райони. Междувременно земеделското министерство предложи нови параметри за дефиницията „малки стопанства“, като под такива да се разбират стопанства с до 20 000 евро стандартен производствен обем (СПО).

Ето и текста на становището на браншовиците:

Разработването на Стратегическият план на България за новата селскостопанска политика и стратегия в програмен период 21-27 трябва да се извърши на базата на вече изготвените SWOT анализи.
По данни от същите, усилията ни в следващия програмен период се очаква да бъдат насочени към:
-Намаляване на концентрацията на земя и финансов ресурс в малко на брой големи стопанства;
-Преодоляване на създадената ситуация на непропорционално разпределение на финансирането по сектори и създаване на условия стопанствата в чувствителните сектори да подобрят устойчивостта си да се установят като пазарно ориентирани структури;
-Диверсификация в структурата на стопанствата, чрез подкрепа на микро и малките земеделски структури;
-Преодоляване на тенденцията за намаляване на стопанствата, отглеждащи зеленчуци;
-Преодоляване на тенденцията за понижаване на плътността на отглеждани животни на единица площ;
-Създаване на условия за преодоляване на слабата устойчивост и ниската конкурентоспособност на малките и средни стопанства;
-Създаване на условия за подобряване на техническата и технологична обезпеченост на стопанствата.
Създадената неравнопоставеност между земеделските производители от различните сектори, в изминалите 2 програмни периода, ни направи изключително чувствителни по отношение на предстоящият 3-ти програмен период и от така предложените ни интервенции не виждаме конкретни мерки за преодоляването й!
Въвеждането на ново определение за малки стопанства, като такива между 5000 и 20 000 СПО приобщава в групата на малките и тези със средна големина стопанства, в частта на ДПЖ, напр. това са около 80% от стопанствата в страната. Тези средни стопанства са очаквали новият програмен период да създаде условия за тяхното устойчиво пазарно позициониране, възможност за модернизация и професионално развитие.
Вашето предложение включва получаване само на грантова помощ, тип стартова подкрепа, в размер и начин неотговарящ на техните нужди и потребности за развитие.
20 000 евро грантова помощ е изключително нисък грант за модернизация в средните по големина стопанства!
Рязкото разместване на производителите от различните групи може да доведе до засилване на неравнопоставеността и да причини неустойчивост в търсените резултати от интервенциите, като цяло.
В тази връзка, независимо от липсата на информация от страна на МЗХГ за идейната концепция, размера на бюджетите за разпределение по предложените интервенции, отчитайки необходимостта от прилагането на справедлив и резултативен подход на разпределение, НПО организации от уязвимите, чувствителни сектори предлагаме:
1. Намаляване на СПО за малките стопанства до 12 000 евро СПО
Да се разработят инвестиционни интервенции, вкл. преработка за малките, до 12 000 евро СПО;
2. При инвестиционните мерки, за наваксване на изоставането и неравномерното разпределение на подпомагането, до сега: Допустими кандидати над 12 001 евро СПО
За кандидати със СПО на земеделското стопанство до 500 000 евро, финансовата помощ е в размер до 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и финансовата помощ да се увеличи с 30 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори, определени в анализа към СП;
Кумулативно 40%+30%=70%, за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори.
За кандидати ГОП: +20% върху 30% за приоритетни сектори, т.е 40%+30%+20%=90%
3. Финансов инструмент под формата на нисколихвен кредит от ДФЗ до 100 % от стойността на проекта за уязвимите, чувствителни сектори;
4. Разпределяне на бюджета и отваряне на приеми по инвестиционни мерки всяка година през първите три години;
5. Гарантиран бюджет за уязвимите, чувствителни сектори;
6. Ранкиране по сектори, което да бъде предварително дискутирано, индивидуално, с всеки сектор;
7. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на инвестиционните интервенции (инвестиции, преработка) да бъде намален до половината от така предложените – за да има средства за повече кандидати;
8. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията е до 250 000 евро;
9. С оглед изоставането на България по отношение на сдружаването на земеделските стопани, предлагаме финансовата помощ на признати групи и организации на производители от чувствителните сектори да се увеличи с още 20% над базисното за индивидуални проекти за нашите сектори.

 

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.