Министерството на земеделието публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Общественото обсъждане продължава до 1 март, като заинтересованите страни могат да подават становища по него.

priroda

Измененията са свързани с оптимизиране на правилата за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат“, както и с въвеждането на преходни разпоредби за подпомагането през 2021 г. и 2022 г. Предложените промени в ангажиментите по направленията на мярката на първо място отчитат прогнозните финансови средства по нея и възможността новите ангажименти да бъдат по-кратки, без това да има неблагоприятен ефект върху бюджета, като осигурят непрекъснатост на изпълняваните дейности по направленията и на второ място се цели да се уеднакви нормативната уредба на национално ниво, като се съобразят промените, настъпили в националното законодателство и правото на Европейския съюз.

По отношение на направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“ се създава възможността в случай, че са изключени площи от обхвата на мярката, поради влезли в сила заповеди за обявяване на зони по Натура 2000, ангажимента да продължи да се изпълнява с останалите площи, а когато всички площи са включени в зони по Натура 2000 и ангажимента се прекрати, да не се изисква възстановяване на полученото финансово подпомагане по направлението или да бъде продължен ангажимента по дейности за паша само с площи от ангажимента, които не са изключени от обхвата на мярката.

Предвиден е едногодишен срок за изпълнение на нови ангажименти за дейности от направления, като в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/2220 г. продължителността на ангажимента може да бъде от 1 до 3 години.

По отношение на част от прилаганите дейностите по направление „Контрол на почвената ерозия“, са въведени нови допустими разходи за:
– Противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения – чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията, както и прокарване и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона.
– Противоерозионни мероприятие в обработваеми земи: за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност и поясно редуване на окопни със слята повърхност култури перпендикулярно на склона.

Създава се приложение № 10 списък с допустими култури от групата на трайните насаждения, подходящи за прилагане на дейността по затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията. Въвежда се условие за заявените площи по дейността да се изискват документи, удостоверяващи че за заявените насаждения не е изтекла продължителността на периода на плододаване.

Въвежда се изискването да се предостави документ за закупуване на тревните смески и семена на медоносни растения при изпълнение на ангажименти свързани със затревяване или създаване на буферни ивици с медоносни растителност.

Практиката по прилагане на направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ от мярка 10 „Агроекология и климат“ показа необходимостта от усъвършенстване и повишаване изискванията в направлението. Добавят се изисквания към направлението съгласно които животните са придружавани от пастир (гледач), ако не се придружават от земеделския стопанин, а за бенефициентите, които осъществяват дейността с придружаващи стадото кучета, на същите да бъдат поставяни спъвачки.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.