Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

korabi-ribolov

Процедурата чрез подбор на проекти на Местна инициативна група (МИРГ) „Поморие“ има за цел да повиши устойчивото развитие на територията на МИРГ-а от гледна точка на изменението на климата и балансирания подход към околната среда, чрез:
1. Диверсификация на риболовните дейности с оглед на предизвикателствата в следствие от изменението на климата.
2. Засилване на взаимодействието между местната рибарска общност и научните институти с оглед по – лесната адаптация на рибарския район към задълженията, обвързани с изменението на климата.
3. Опазване на околната среда в рибарския район и борба със замърсяванията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 376 502 лeвa. Минималният размер на помощта за един проект не трябва да бъде по-малък от 25 000 лева, а максималният не трябва да надвишава 150 000 лева. Максимален процент на съфинансиране е до 100%, от които 85% съфинансиране от ЕФМДР и 15% съфинансиране от националния бюджет.

Проектите трябва да бъдат изпълнени на територията на Местна инициативна рибарска група „Поморие“. Максималният срок за изпълнение е до 24 месеца, считано от датата на подписване в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими кандидати чрез подбор на проекти са:
1. Общините на територията на МИРГ „Поморие“;
2. Юридически лица (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. Представители на сектор „Рибарство“ на територията на МИРГ “Поморие”, регистрирани по реда на Закона за рибарството и аквакултури, които притежават валидно Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
4. Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:
1. Насърчаване на устойчиви практики, които оптимизират използването на рибните ресурси и предлагат нови източници на приходи за рибарските райони;
2. Популяризиране и информиране на местните предприемачи и населението за подходящото поведение и ползването на подходящи технологии, способстващи адаптирането към климатичните промени, опазването на околната среда и биоразнообразието и т.н.;
3. Сътрудничество между рибарските общности и научните организации и насърчаването на опазването на околната среда в района;
4. Услуги по почистване и борба със замърсяването;
5. Защита на околната среда в рибарския райони с цел запазване на неговата привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство;
6. Предпазване на делфините от нежелан улов и съприкосновение с рибарските принадлежности;
7. Закупуване на оборудване за проследяване състоянието на Черно море в обхвата на МИРГ „Поморие” и извършване на спасителни операции;
8. Изпълнение на мерки от Национална приоритетна рамка за действие (НПРД), по-специално мерки от Плановете за управление на защитените зони и насочени към запазване и възстановяване на биоразнообразието;
9. Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди, с цел ефективно използване на ресурсите;

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, на интернет страницата на МИРГ „Поморие“ – http://mirg-pomorie.eu/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез ИСУН.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg. Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 26.08.2021 г.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.