До 18 февруари върви обществено обсъждане на промените по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Заинтересованите страни могат да изпращат становища по нея.

PRSR-logo

През 2020 г. завърши програмният период за прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз. Процедурата във връзка със законодателните предложения на Комисията относно ОСП след 2020 г. не приключи навреме, затова се наложи продължаване на прилагането на правилата през 2021 г. и 2022 г., като удължения период е отразен и в 10 изменение на ПРСР. Измененията са свързани с оптимизиране на правилата за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат“, както и с въвеждането на приложимите правила на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби. Предложените промени в ангажиментите по направленията на мярка 10 на първо място отчитат възможността новите ангажименти да бъдат по-кратки, без това да има неблагоприятен ефект върху бюджета, като осигурят непрекъснатост на изпълняваните дейности по направленията и на второ място се цели да се уеднакви нормативната уредба на национално ниво, като се съобразят промените, настъпили в националното законодателство и правото на Европейския съюз.

За нови ангажименти през 2021 г. по направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ се предлага да се изпълняват за срок от една година. По ВПС 1 се създава възможността в случай, че са изключени площи от обхвата на мярката, поради влезли в сила заповеди за обявяване на зони по Натура 2000, ангажимента да продължи да се изпълнява с останалите площи, а когато всички площи са включени в зони по Натура 2000 и ангажимента се прекрати, да не се изисква възстановяване на полученото финансово подпомагане по направлението или да бъде продължен ангажимента по дейности за паша само с площи от ангажимента, които не са изключени от обхвата на мярката.

Предложени са промени в размера на подпомагане по дейностите от направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“ към мярката, като изчислените нови нива на подпомагане, приложими за кампания 2021 и след нея, са гласувани от членовете на комитета и са изпратени за одобрение от ЕК с десетото изменение на програмата.

Предвиден е по-кратък период от две години за изпълнение на нови ангажименти за дейности от направлението „Контрол на почвената ерозия“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”, като родължителността на ангажимента може да бъде от 1 до 3 години.

По отношение на част от прилаганите дейностите по направление „Контрол на почвената ерозия“, са въведени нови допустими разходи за:
– Противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения – чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията, както и прокарване и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона.
– Противоерозионни мероприятие в обработваеми земи: за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност и поясно редуване на окопни със слята повърхност култури перпендикулярно на склона.

Поради измененията и допълненията в цитираните дейности по направлението се правят промени във връзка с изискването да се предостави документ при закупуване на тревните смески и семена на медоносни растения при изпълнение на ангажименти, свързани със затревяване или създаване на буферни ивици с медоносни растителност.

Практиката по прилагане на направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ показа необходимостта от усъвършенстване и повишаване изискванията в направлението. В резултат се добавят изисквания към направлението, съгласно които животните са придружавани от пастир (гледач), ако не се придружават от земеделския стопанин, а за бенефициентите, които осъществяват дейността с придружаващи стадото кучета, на същите да бъдат поставяни спъвачки.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.