Министерството на земеделието публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Общественото обсъждане продължава до 1 март, като заинтересованите страни могат да подават становища по него.

niva1

С предложените изменения се цели да се уеднакви нормативната уредба на национално ниво, като се съобразят промените, настъпили в правото на Европейския съюз, както и с гласуваното на Комитета по наблюдение десето изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Основните промени в текстовете на Наредбата са свързани с изпратените на Европейската комисия за одобрение изменения в текстовете на мярка 11. Те са свързани с оптимизиране на правилата за кандидатстване с оглед по-лесното им прилагане от кандидатите и за осигуряване на двата програмни периода за прием на нови заявления по мярката и предоставяне на възможност за удължаване на приключили многогодишни ангажименти. Бяха приети текстове в мярката, които дават възможност на удължените след 2020 г. ангажименти да се изпълняват на одобрената за подкрепа площ за извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство“, която може да варира с процент по-голям от 10% като ангажимента продължава да се изпълнява с площите, за които земеделските стопани имат регистрирано правно основание за ползване за съответната година.

Също така се въведоха и нови текстове, които уреждат използването на данни от Държавен фонд „Земеделие“ при прилагане на мярка 11 от регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Нови текстове в мярка 11 „Биологично земеделие“ се дава възможност на кандидатите да удължат непосредствено изтичащия им ангажимент и да се поемат нови по-кратки ангажименти по мярката.

Също така се предложи и прие изменение в съотношението животинска единица за хектар постоянно затревени площи в направление „Биологично растениевъдство“. С предложените промени се цели да се подпомогне биологичния животновъден сектор, като се променя съотношението за подпомагане по направление „Биологично растениевъдство“ от 1 животинска единица (ЖЕ) на 2 хектар на 0,3 ЖЕ /1 ха. По този начин се дава възможност на бенефициентите по направление „Биологично животновъдство“ да заявяват по-голям размер постоянно затревени площи.

Предложена и бе приета промяна, която позволява кандидати по направлението „Биологично животновъдство“ да получават пълният размер на подпомагането за фуражни култури, с които заедно с постоянно затревените площи, декларирани по направление „Биологично животновъдство“ се спазва съотношение от 0,3 ЖЕ/1 хектар.

Одобрено е диференцирано плащане за групите на полските култури и ароматните и медицински растения да е в размер на 100% за първите 50 ха, в частта над 50 ха до 65 ха – 50% от размера на подпомагането за хектар и в частта над 65 ха – 10% от размера на подпомагането за хектар за кандидатите заявяващи тези групи култури по подмярка „Плащания за поддържане на биологично земеделие“. С гласуваните промени в текстовете на мярка 11 тази опция се въвежда и за кандидатите, заявили участие по подмярка „Плащания за преминаване към биологично земеделие“.

Създава се чл. 11б, в който подробно се описват нивата на подпомагане, които ще получат всички кандидати от 2021 г. за култури от групата на полските култури, включително фуражни и култури от групата на ароматни и медицински растения. Определят се условията, на които трябва да отговарят горецитираните кандидати през кампания 2021 г.

Във връзка с обнародването на заповеди за защитени зони по Директива за местообитанията и наличие на нови забрани, които земеделските стопани трябва да спазват в защитените зони попадащи в обхвата на Натура 2000, бяха приети изменения в мярката с които се прецизират текстовете свързан с възможните комбинации между мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 12 „Плащания за Натура 2000 и Рамковата директива за водите“. През 2020 г. е публикувана една заповед за обявяване на защитени зони по Директива за птиците и 36 заповеди за обявяване на защитени зони по Директива за местообитанията.

Въвежда се изискване за заявените площи в групата на трайни насаждения по направление „Биологично растениевъдство“ да се изискват документи, удостоверяващи, че за заявените насаждения не е изтекла продължителността на периода на плододаване, в т.ч. оценката им по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения.

Прави се допълнение, с което се дава възможност на кандидатите, които удължават след 2020 г. ангажименти си, същите да се изпълняват на одобрената за подкрепа площ за извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство“, която може да варира с процент по-голям от 10% като ангажимента продължава да се изпълнява с площите, за които земеделските стопани имат регистрирано правно основание за ползване за съответната година.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.