До 19 февруари върви обществено обсъждане на промените по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Заинтересованите страни могат да изпращат становища по нея. С предложените изменения се цели уеднаквяване на нормативната уредба на национално ниво, като се съобразят промените, настъпили в правото на Европейския съюз, както и с гласуваното на Комитета по наблюдение десето изменение на Програмата.

pochva-nasajdenie

Основните промени са свързани с оптимизиране на правилата за кандидатстване по мярката с оглед по-лесното им прилагане от кандидатите, както и с отпускане на финансиране през преходните 2021 и 2022 години с цел осигуряване на прием на нови заявления и предоставяне на възможност за удължаване на приключили многогодишни ангажименти.
Дава се възможност за удължените след 2020 г. ангажименти да се изпълняват на одобрената за подкрепа площ за извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство“, която може да варира с процент по-голям от 10% като ангажимента продължава да се изпълнява с площите, за които земеделските стопани имат регистрирано правно основание за ползване за съответната година.

Също така се въведоха и нови текстове, които уреждат използването на данни от Държавен фонд „Земеделие“ при прилагане на мярка 11.

На 15-тото заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР бяха предложени и приети нови текстове в мярката, с които се въвеждат нови възможности за участие, с които се позволява през 2021 г. за кандидати, изпълняващи ангажименти по ПРСР 2014-2020 или нови кандидати да поемат ангажименти с продължителност до 2 г. или продължаващите ангажиментите да бъдат ежегодно удължавани до края на 2022 г. Предвид гореизложеното се предвижда изменение, като се добавят нови алинеи и се дава възможност на кандидатите да удължат непосредствено изтичащия им ангажимент и да се поемат нови ангажименти по мярката.

Също така се предложи и прие изменение в съотношението животинска единица за хектар постоянно затревени площи в направление „Биологично растениевъдство“. С предложените промени се цели да се подпомогне биологичния животновъден сектор, като се променя съотношението за подпомагане по направление „Биологично растениевъдство“ от 1 животинска единица (ЖЕ) на 2 хектар на 0,3 ЖЕ /1 ха. По този начин се дава възможност на бенефициентите по направлението да се заявяват по-голям размер постоянно затревени площи.

Също – позволява се на кандидати по направлението „Биологично животновъдство“ да получават пълният размер на подпомагането за фуражни култури, с които заедно с постоянно затревените площи, декларирани по направление „Биологично животновъдство“ се спазва съотношение от 0,3 ЖЕ/1 хектар.

На 14-то заседание на Комитета по наблюдение беше одобрено диференцирано плащане за групите на полските култури и ароматните и медицински растения да е в размер на 100% за първите 50 ха, в частта над 50 ха до 65 ха – 50% от размера на подпомагането за хектар и в частта над 65 ха – 10% от размера на подпомагането за хектар за кандидатите заявяващи тези групи култури по подмярка „Плащания за поддържане на биологично земеделие“. С гласуваните промени в текстовете на мярка 11 „Биологично земеделие“ на 15-тото заседание на Комитета по наблюдение, тази опция се въвежда и за кандидатите, заявили участие по подмярка „Плащания за преминаване към биологично земеделие“.

Във връзка с обявени нови защитени зони по Директива за местообитанията и органиченията в тях, които земеделските стопани трябва да спазват в защитените зони, попадащи в обхвата на Натура 2000, бяха приети изменения в мярката, с които се прецизират текстовете свързани с възможните комбинации между мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 12 „Плащания за Натура 2000 и Рамковата директива за водите“. През 2020 г. е публикувана една заповед за обявяване на защитени зони по Директива за птиците и 36 заповеди за обявяване на защитени зони по Директива за местообитанията.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.