Министерството на земеделието, храните и горите изменя 7 заповеди по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Те са публикувани за обществено обсъждане. Писмени предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 27.09.2021 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

mzhg

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. представя за обсъждане проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“, с която се правят изменения образеца на административен договор. Промените ще улеснят изпълнението на одобрените проектни предложения.

За обсъждане е проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“, с която се правят изменения образеца на административен договор. Промените ще улеснят изпълнението на одобрените проектни предложения.

За обсъждане е проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.004 – Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“, с която се правят изменения в образеца на административен договор. Промените ще улеснят изпълнението на одобрените проектни предложения.

За обсъждане е проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ , с която се правят изменения в Условията за изпълнение и образеца на административен договор. Промените ще улеснят изпълнението на одобрените проектни предложения.

За обсъждане е проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, с която се правят изменения в образеца на административен договор. Промените ще улеснят изпълнението на одобрените проектни предложения.

За обсъждане е проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, с която се правят изменения в образеца на административен договор. Промените ще улеснят изпълнението на одобрените проектни предложения.

За обсъждане е проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, с която се правят изменения в образеца на административен договор. Промените ще улеснят изпълнението на одобрените проектни предложения.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.