Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). С проекта се отразяват промените в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по отношение на условията за получаване на финансова помощ. По този начин се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на програмата и се очаква точно изпълнение на одобрените проекти.

pari

Заинтересованите страни могат да подават становища до 10.9.2021 г.

В Индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за 2021 година е предвиден прием за подбор на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ със средства от бюджета на новия програмен период, за който допустими кандидати са малки земеделски стопани с икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО), отговарящ на заложените параметри в ПРСР 2014-2020 г. Националната служба за съвети в земеделието предоставя безплатни консултантски услуги по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“, включващи изготвяне на бизнес планове и заявления за подпомагане по подмярка 6.3 за малки земеделски стопани с икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро.

С изменение на Програмата за развитие на селските райони, изпратено за одобрение на Европейската комисия на 11 март 2021 г., е въведено, че условията, въз основа на които се предоставят консултантски услуги по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ се определят от икономическия размер на земеделските стопанства, в съответствие с актуалните данни по отношение на стандартната продукция (стандартен производствен обем) на национално ниво.

В приложение № 3 към чл. 14 „Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства“ от Наредба № 7 от 2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР, са посочени стойностите, на базата на които се изчислява икономическият размер на земеделските стопанства, допустими за подпомагане по подмярката.

Със Заповед № РД 09-687 от 06.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите е сформирана работна група за изготвяне на таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанството за целите на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2021-2027 година. В резултат на работата на комисията, с доклад с рег. № 93-1193 от 22.02.2021 г. е одобрена таблицата за изчисляване на икономическия размер на стопанството, определен въз основа на стандартна продукция за целите на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2021-2027 година. В тази връзка е необходимо допълнение, с което да се въведе прилагането на актуализираната таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанството за целите на подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от ПРСР.

В § 12, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 2 от 2018 г.) е предвидено, че започналите производства по издадените до датата на влизането в сила на този закон наредби по прилагането на мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Програмата за развитие на селските райони за периода се довършват по досегашния ред до изтичане на периода на мониторинг. Съгласно ал. 4 на същия параграф, министърът на земеделието, храните и горите може да определи в наредбата по чл. 9а, т. 3 условия и ред за предоставяне и плащане на помощта в производствата по ал. 1 при промяна в ПРСР 2014 – 2020 г.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.