Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.004 – по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“

pojar-gora

Правят се изменения в Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и образеца на административен договор. Промените ще улеснят изпълнението на одобрените проектни предложения.

Проектът на документите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по документите могат да се изпращат в срок до 13.05.2022 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Приемът на проектни предложения по процедурата приключи на 21.12.2018 г. Оценката на проектните предложения и сключването на административните договори се извършват от Държавен фонд „Земеделие“.

С писмо Държавен фонд „Земеделие“ представи предложения за промяна на образеца на административен договор. Предлага се да бъде регламентирана възможността да се изменя административният договор и в хипотезата на промяна на броя точки по критериите за подбор, по които проектното предложение на бенефициента е било оценено, без това да води до получаване на по-малък брой точки от минималния брой на точките за проектни предложения със сключени административни договори по съответната процедура чрез подбор и по-малък от минималния брой на точките, присъдени на проектните предложения, за които е бил наличен бюджет в съответния прием.

Като мотив на исканата промяна е посочено, че по този начин ще се улесни изпълнението на сключените административни договори по процедурата и няма да се наруши принципа от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Съгласно действащите към момента разпоредби в административният договори и Условията за изпълнение, се възпрепятства възможността да се одобряват анекси, което води много често и до невъзможност за изпълнение на договорните задължения и респективно до прекратяване на административните договори.

Също така се предлага да се регламентира и възможността да се допуска изменение на административният договор, в случаите на промяна на стойността на отделни обособени позиции, но в рамките на общата стойност на финансовата помощ.
В допълнение, към Управляващия орган са постъпили запитвания от бенефициенти във връзка с последиците от пандемията от КОВИД-19, и невъзможността от поддържането на някои от критериите за оценка, по които е било оценено проектното предложение.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.