Публикуваха Проект на Наредба за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол. С проекта се очаква да се регламентира изпитването и контрола на хигиенния показател общ брой микроорганизми и наличието на инхибитори за овче, козе и биволско сурово мляко, както и контролът на общия брой микроорганизми, общия брой соматични клетки и инхибитори на суровото краве мляко. До 28 януари тече общественото обсъждане.

mlqko-transport

Причините, които налагат приемането на акта

– Предприемане на действия по препоръки от одит на Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ в периода 08.10.2018-19.10.2018 г. с цел оценка на действащите системи за официален контрол, свързани с безопасността на храните от животински произход и по-специално мляко и млечни продукти и оценка на действията на компетентния орган по препоръките от извършения през 2015 г. одит с реф. № DG SANTE/2015-7596;
– Проблеми, които среща Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), като контролен орган при извършване на проверки на фермите за производство на сурово мляко, необходимостта от регистрация на независимите лаборатории, изследващи сурово мляко по Закона за ветеринарномедицинската дейност и вписани в Интегрираната информационна система ВетИС;
– Извършване на други изменения и допълнения с цел прецизиране на текстовете на нормативния акт, съобразено с други национални и европейски нормативни актове в областта на специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол.

Цели

До настоящия момент, съгласно разпоредбите на действащата Наредба № 2 от 2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол (Наредба № 2 от 2017 г.), само фермите, произвеждащи сурово краве мляко, подлежат на предварителна официална оценка, изпитване и контрол от БАБХ.
На база препоръки от цитирания по-горе одит, с проекта на нормативен акт се регламентира изпитването и контрола на хигиенния показател общ брой микроорганизми (ОБМ) и наличие на инхибитори за овче, козе и биволско сурово мляко. По този начин се въвеждат изисквания и към другите видове млека с цел гарантиране на тяхното качество, съгласно европейското законодателство.
Нормативно определено е извършването на самоконтрол в цитираните по-горе ферми от пробовземачи, чието обучение се извършва от висши училища или центрове за професионално обучение, регистрирани в Националната агенция за професионално образование и обучение, съгласно Закона за професионалното образование и обучение, с участието на БАБХ.
Официален контрол на фермите за производство на сурово мляко ще бъде осъществяван на база оценка на риска. От особена важност е изпитването на валидни проби сурово мляко, които не са претърпели оводняване и/или друга манипулация. При установяване на по-висока стойност от референтно определените граници на точката на замръзване и масленост под 2,6 или над 9, пробите сурово краве мляко се считат за невалидни и получените резултати не могат да се използват за определяне качеството на суровото мляко при пускането му на пазара. В тази връзка в действащата в момента Наредба № 2 от 2017 г. са заложени изисквания за валидност на пробите при определени стойности на физикохимичните показатели за суровото краве мляко – точка на замръзване и масленост.
При проведено предварително обществено обсъждане със заинтересованите страни от бранша се дискутираха заложените в проекта на нормативен акт стойности на маслеността за овче, козе и биволско мляко, които се изследват за доказване валидността на пробите сурово мляко. В резултат на постигнатата съгласуваност между страните се промени само горната допустима стойност на маслеността за биволското мляко от 12 на 10 на сто.
В допълнение се предвижда данни за физикохимичните показатели точка на замръзване и масленост да бъдат събирани и анализирани в процеса на действие на Наредбата за един по-достоверен и меродавен период от време, при извършване на самоконтрол на фермите за производство на сурово овче, козе и биволско мляко. По този начин същите ще послужат като референтни стойности за гарантиране валидността на пробите сурово мляко.
Съобразно препоръките на европейските одитори, дейността на пробовземачите подлежи на контрол от БАБХ, което има за цел да гарантира осъществяването на безпристрастен, точен и компетентен процес по пробовземане и избягване на възможностите за извършване на манипулации на проби сурово мляко. В тази връзка, при вземане от пробовземача на три невалидни проби в рамките на три последователни месеца, неговият сертификат за извършване на дейност се обезсилва и достъпът му до модул „Мляко“ се отнема. За възобновяване на дейността, пробовземачът преминава ново обучение. Също така пробовземачите следва да попълват декларация за независимост и безпристрастност, с която се задължават да изпълняват дейностите по пробовземане лоялно и коректно, при спазване на пълна конфиденциалност.
На основание препоръките от одита, за първи път се въвежда условие изпитването на суровото мляко да се извършва само по инструментални методи в лаборатории, регистрирани по реда на чл. 30 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. По този начин се цели отново недопускане манипулации на пробите и на получаваните резултати.
При регистрация на лабораториите по реда на чл. 30 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и в съответствие с чл. 37 от същия закон, лабораториите подлежат на контрол от страна на БАБХ, който има за цел да гарантира, че резултатите от изпитването са достоверни и са получени по методите, посочени в обхвата на акредитацията.
В допълнение на гореизложеното и съобразно препоръките на европейските одитори, се въвеждат условия за последващи действия при установени несъответствия в дейността на лабораториите, изследващи сурово мляко.

В тази връзка, на основание сключването на споразумение между БАБХ и лабораторията, същото може да бъде прекратено в следните случаи:
1. заличаване на регистрацията по чл. 30 от Закона за ветеринарномедицинската дейност или прекратяване на дейността на лабораторията;
2. три или повече нарушения на правилата и процедурите за работа с ИИС на БАБХ, извършени от лабораторията за период от шест месеца;
3. установяване на несъответствия на работата или условията в лабораторията по отношение на изпитване на сурово мляко.
При прекратяване на споразумение в случаите по т. 2 и 3 лабораторията не може да сключва ново споразумение за период от една година.
Указани са коригиращите действия при установени несъответстващи резултати от официалния контрол, извършвани от компетентния орган и самоконтрола във фермата за производство на сурово мляко. Коригиращите действия включват: предприемане на хигиенни мерки, доказване на съответствие с критериите по показателите общ брой микроорганизми, общ брой соматични клетки (ОБСК) и инхибитори и преработка на млякото в сирена с период на зреене най-малко 60 дни. В случай, че бизнес операторът на храни не предприеме действия в продължение на три месеца за привеждане в съответствие с критериите, компетентният орган налага забрана за пускане на суровото мляко на пазара и разпорежда неговото унищожаване.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.