Проекта на Наредбата за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние е публикуван за обществено обсъждане. Становища по него се изпращат до 14 януари. С него се цели гарантиране на проследимостта и безопасността на храните, търгувани по интернет, както и гарантиране предоставянето на информация на потребителите.

klaviatura

В „Държавен вестник“ бр. 52 от 2020 г. беше обнародван нов Закон за храните. Съгласно § 8, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за храните, подзаконовите нормативни актове по прилагането му се приемат, съответно издават, в 6-месечен срок от влизането на закона в сила. В тази връзка е необходимо да бъде издадена Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние.

Търговията от разстояние на различни стоки, включително и на храни, непрекъснато нараства през последните години. Днес ЕС е един от най-големите пазари за такава търговия в света. Процентът на хората на възраст между 16 и 74, които са поръчали стоки или услуги по интернет, са се увеличили от около 50% през 2007 г. до 68% през 2017 г. В България този вид търговия на храни стана особено популярен сред потребителите в условията на пандемия и е достигнал около 30%. Основната причина за тази промяна е фактът, че търговията от разстояние носи много ползи за потребителите, включително по-голям избор на конкурентни цени, бърза доставка, както и лесни за използване и по-сигурни възможности за плащане.

Предвид обхвата на предлаганите продукти и бързия растеж на продажбите на храни от разстояние е необходимо предприемане на действия, насочени към регламентиране на специфични изисквания и на ефективен контрол при осъществяване на този вид търговия с храни.

Търговията с храни от разстояние за пръв път се регламентира в Закона за храните, който влезе в сила на 09.06.2020 г.

Продажбата на храни от разстояние се извършва по различни канали като: интернет страница, социална медия, телефонен номер, пощенски адрес, електронна поща и др. Може да се достави храна до местожителството на потребителя, чрез собствен транспорт или договорен транспорт.

Цели

Целите, които ще се постигнат с наредбата са гарантиране на проследимостта и безопасността на храните, търгувани от разстояние, както и гарантиране предоставянето на информация за потребителите.
С проекта се определят специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние и осъществяването на официален контрол при извършване на тази дейност. Изискванията не се прилагат за бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Търговия с храни от разстояние може да се извършва само от лица, регистрирани или одобрени съгласно чл. 26, чл. 31 или чл. 61 от Закона за храните.

Информация за храните, които се търгуват от разстояние се предоставя в съответствие с изискванията чл. 14 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 304/18 от 22 ноември 2011 г.), на Закона за храните и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

За транспортиране на храни, предлагани от разстояние се използват превозни средства, които отговарят на хигиенните изисквания на Глава IV, Приложение II от Регламент (ЕО) № 852/2004, и/ или на Раздел III от Глава втора на Закона за храните.

Дадена е възможност при търговия с храни от разстояние да се използват мотоциклети, мотопеди, индивидуални електрически превозни средства и велосипеди, както и пощенски и куриерски услуги при определени условия.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.