Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. обявява процедура № BG06RDNP001-2.002 по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ministerstvo-na-zemedelieto

По процедурата се подпомага използването на консултантски услуги от млади земеделски стопани за посрещане на нарастващите разходи за консултантски услуги и подобряване на общата производителност на техните стопанства, под формата на консултантски пакет. Консултантският пакет, предоставян по настоящата процедура на консултантски организации, които са допустими кандидати по процедурата, има за цел да улесни процеса на навлизане на млади земеделски стопани в селскостопанския сектор.

Подкрепата цели повишаване на конкурентоспособността на стопанствата, адаптиране и подобряване на производствената дейност чрез оценка и предоставяне на консултантска помощ за устойчиво управление и за рационално използване на възможностите за финансова помощ чрез различните инструменти на Общата селскостопанска политика, вкл. подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.
Проектите по процедурата се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени, подадени проектни предложения възлиза на 3 126 728.00 лв.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатът чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатът може да задава допълнителни въпроси и да иска разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на земеделието: www.mzh.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 03.05.2022 г.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.