Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. представя за обсъждане проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата, с която се улеснява изпълнението на административния договор.

mzhg-sgrada

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 25.08.2021 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Държавен фонд „Земеделие“ е представил предложения за промяна на чл. 18, ал. 3, т. 4 от образеца на административен договор, като посочва, че по този начин ще се улесни изпълнението на сключените административни договори по подмярка 4.2. Също така, ДФ „Земеделие“ изразява становище, че в ситуация, при която се променя броя на точките по критериите за подбор, по които проектното предложение на бенефициента е било оценено, без това да води до получаване на по-малък брой точки от минималния брой на точките, за проектни предложения със сключени административни договори по съответната процедура чрез подбор, не се нарушават принципите по чл. 29, ал. 1 от ЗУЗЕСИФ. С цитираната разпоредба се възпрепятства възможността да се одобряват искания за изменение на административния договор, което от своя страна води често до невъзможност за изпълнение на договорните задължения и респективно до неизпълнение на административните договори. С писмо  Държавен фонд „Земеделие“ допълни своите предложения за промяна на административния договор в същата посока по отношение текстовете за намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ.

В допълнение, към Управляващия орган са постъпили запитвания от бенефициенти във връзка с последиците от пандемията от КОВИД-19 и невъзможността от поддържането на някои от критериите за оценка, по които е било оценено проектното предложение.

Предвид това е подготвен проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 г.

Проектът на Заповед за изменение на Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 година на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 година, беше публикуван на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) за писмени възражения и предложения в съответствие с чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.