Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. представя за обсъждане проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.004 – Производство на продукти, които не са включени в приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с която се правят изменения на образеца на административен договор. Промените ще улеснят изпълнението на одобрените проектни предложения.

selo-prilep

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 25.08.2021 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

С писмо Държавен фонд „Земеделие“ е представил предложения за промяна на чл. 4, ал. 1 и чл. 24, ал. 4 от образеца на административен договор, с които ще се улесни изпълнението на одобрените проектни предложения. В писмото се предлага отпадане на условието за представяне на обезпечение към заявка за междинно плащане в административния договор, в съответствие с Наредба № 4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

С писмо Държавен фонд „Земеделие“ е представил предложения за промяна на чл. 18, ал. 3, т. 4 от образеца на административен договор, като посочва, че по този начин ще се улесни изпълнението на сключените административни договори по подмeрките. Също така, ДФ „Земеделие“ изразява становище, че в ситуация, при която се променя броя на точките по критериите за подбор, по които проектното предложение на бенефициента е било оценено, без това да води до получаване на по-малък брой точки от минималния брой на точките, за проектни предложения със сключени административни договори по съответната процедура чрез подбор, не се нарушават принципите по чл. 29, ал. 1 от ЗУЗЕСИФ. С цитираната разпоредба се възпрепятства възможността да се одобряват искания за изменение на административния договор, което от своя страна води често до невъзможност за изпълнение на договорните задължения и респективно до неизпълнение на административните договори. С писмо № 10-807/ 06.08.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ допълни своите предложения за промяна на административния договор в същата посока по отношение текстовете за намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ.

В допълнение, към Управляващия орган са постъпили запитвания от бенефициенти във връзка с последиците от пандемията от КОВИД-19 и невъзможността от поддържането на някои от критериите за оценка, по които е било оценено проектното предложение.

Предвид това е подготвен проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.