До края на тази седмица върви публично обсъждане на проекта на насоки за втория прием по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР. Крайният срок за изпращане на становища е 22 януари. По подмярката могат да кандидатстват фермери, които отглеждат свине, птици или дребни преживни животни. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ по втория прием е 23,5 млн. лв., като европейските средства са 85%.

ovce-ferma

Допустим размер на разходите

Минималният размер за едно проектно предложение е 15 000 лв.

Максималният размер за проект на стопанин, който отглежда свине, е 2 933 700 лв., а максималният размер за един обект е до 1 369 060 лв. При отглеждането на птици максималният размер на разходите за един проект е 1 955 800 лв., а за един обект – до 977 900 лв. При дребните преживни животни тези максимални разходи са 391 160 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР не може да надвишава 2 933 700 лв., за кандидати, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

 

Допустими кандидати са земеделски стопани, които:

са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г.;

имат стандартен производствен обем (СПО) не по-малко от 8 000 евро;

са регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

Техническите характеристики, капацитетът и предназначението на оборудването и съоръженията, които ще се подпомагат, трябва да съответстват на броя на отглежданите от животни.

 

Финансова помощ не се дава за:

Загуба на доходи в резултат на природни бедствия;

Дейности, подпомогнати по подмярка 4.1 за инвестиции;

Дейности, подпомогнати чрез публична финансова помощ;

Инвестиционни разходи за изграждане на нови, ремонт, реконструкция и/или разширяване на съществуващи съоръжения за съхранение на оборски тор в регистрирани и действащи животновъдни обекти, които са в нитратно уязвими зони.

 

Допустими са разходите за:

Закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция и девастация;

Изграждане на санитарни възли, включително закупуване на инсталации и оборудване в помещенията за персонала;

Изграждане на огради или закупуване на преградни съоръжения, които не позволяват свободен достъп на хора и други животни, както и закупуване на системи за контрол на достъпа;

Изграждане или закупуване на съоръжения или системи за съхранение на фуражи, включително такива за дезинсекция и дератизация;

Закупуване на оборудване и изграждане на места, свързани със съхранение на странични животински продукти, включително оборудване и съоръжения за инсинерация;

Изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат животните, като например осигуряване на качество на водата, включително и разходи за изграждане и обновяване на съоръжения за обеззаразяване и съхранение на тор, торови течности и технологични води.

 

Сред недопустимите разходи са:

Купуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки;

Търговия на дребно;

Сертификация по НАССР и по други международно признати стандарти;

Лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране;

За инвестиции, които представляват обикновена подмяна;

Купуване на превозни средства – пътни превозни средства, въздухоплавателни средства, плавателни съдове и плавателни средства, моторни превозни средства, четириколесни моторни превозни средства, автомобили, мотоциклети, мотопеди, ремаркета, полуремаркета и велосипеди;

Купуване на земеделска и горска техника.

 

Приоритет се дава на проектни предложения:

в райони в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка;

в райони с по-висок риск от епизоотии;

представени от земеделски стопани, чиито животновъдни стопанства са пострадали в резултат на усложнена епизоотична обстановка.

 

Кандидатстването се извършва по електронен път в ИСУН 2020, като е необходимо стопаните да имат постоянен достъп до посочения в своя профил имейл.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.