Министерството на земеделието публикува проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Заинтересованите страни могат да подават становища по електронен път на адрес – MGotseva@mzh.government.bg до 14 март 2022 г.

ferma

Практиката по прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. показа необходимост от усъвършенстване и прецизиране на някои правила. Това налага да бъдат направени изменения на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2017 г.) (Наредба № 4 от 2017 г.).

Предложено е изменение по отношение на посоченото в чл. 13, ал. 1 изискване земеделските стопани да предоставят план-програма за изпълнение на дейностите, за които кандидатстват за подпомагане. Съгласно текстовете на чл. 32, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители кандидатите за подпомагане подават до териториалните структури на Разплащателната агенция заявление за подпомагане по образец, който се одобрява ежегодно от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ и се публикува на интернет страниците на Държавен фонд „Земеделие“ и на Министерството на земеделието. С оглед на предоставената от Държавен фонд „Земеделие“ информация, че посочената в чл. 13, ал. 1 план-програма не е част от заявлението за подпомагане и не е изискуем, придружаващ заявлението документ, то е предложено да отпадне от текстовете на наредбата.

Другите предложени изменения са във връзка с необходимостта от прецизиране на текстове, по отношение на някои задължения в чл. 4, ал. 4 и чл. 10, ал. 2 от Наредба № 4 от 2017 г.

С предложеното изменение на чл. 4, ал. 4 се цели да се внесе по-голяма яснота при изпълнение на дейности по ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 2 от Наредба № 4 от 2017 г. по отношение на изискванията, на които следва да отговарят помещенията и двора, определени в приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2 и приложение № 3 към чл. 10, т. 1, буква „а“ от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (обн., ДВ, бр. 41 от 2006 г.).

Предложеното изменение на чл. 10, ал. 2 от Наредба № 4 от 2017 г. е във връзка с необходимостта от създаване на по – голяма яснота на текстовете по отношение изискването за предоставяне на документи за ползване на животновъдния обект, в който се извършват дейности по чл. 4.

Съгласно т. 3 от Решение на Народното събрание от 13.12.2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 106 от 2021 г. изм., бр. 110 от 2021 г.) Министерството на земеделието, храните и горите е преобразувано в Министерство на земеделието. В тази връзка е необходима промяна в Наредба № 4 от 2017 г. по отношение наименованието на министерството и на длъжността на министъра.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.