Министерството на земеделието публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Заинтересованите страни могат да изпращат становища на електронен адрес: BTsolova@mzh.government.bg до 24.03.2022 г.

niva-zemq-nasajdeniq

Законодателната процедура за прилагането на новата правна рамка на стратегическите планове по Общата селскостопанска политика (ОСП) от 1 януари 2021 година не приключи навреме и беше предвидено продължаване на прилагането на правилата на настоящата рамка на ОСП, която обхваща периода 2014 – 2020 г. („настояща рамка на ОСП“), с цел непрекъснатост на плащанията за земеделските стопани, като по този начин се осигури предвидимост и стабилност по време на преходния период. С оглед изложено следва да се уреди прилагането на досегашната правна рамка и на национално ниво.  

В съответствие с регламента на ЕС, новите ангажименти, които ще бъдат поемани в програмите за развитие на селските райони държавите членки определят по-кратък период – от една до три години. Срокът на удължаването на ангажиментите след изтичането на първоначалния период от 2022 г. не трябва да надхвърля една година. В тази връзка и с цел осигуряване на устойчивост и непрекъснатост на изпълняваните агроекологични дейности са предложени текстове в НИД на Наредба № 7 от 2015 г., за нови ангажименти през 2022 г. по направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ с продължителност на ангажимента от три години. Предвидена е възможността за изпълнение на нови ангажименти за дейности от направлението „Контрол на почвената ерозия“ за срок от една година. Тъй като сроковете по новите ангажименти са по – кратки са прецизирани условията за подаване на заявления за подпомагане и плащане.

Друга основна част от предложените изменения и допълнения са свързани с получени бележки от ДФЗ – РА, които касаят прилагането на мярката. В тази връзка се прецизират текстове относно прекратяването на ангажименти от ДФЗ и възстановяване на средства при прекратяване на ангажименти с цел избягване на различно тълкуване.

Във връзка с предложените изменения в ПРСР за периода 2014 – 2020 година и прилаганите дейности по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ от мярка 10 „Агроекология и климат“ в обхвата и на природни паркове (с утвърдени планове за управление) се налага да бъдат направени допълнения в редица разпоредби, с които се уточняват условията и реда, при които ще се прилага цитираното направление на териториите на природните паркове. Предвижда се да се представя в копие на документ издаден по реда на чл. 123, ал. 2 от Закона за горите или договор по чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с който да се удостоверява броя и вида на животните. В приложение № 6 към чл. 16 и чл. 23, ал. 2 от Наредба № 7 от 2015 г., във връзка с чл. 21, т. 1 и чл. 31 от Закона за защитените територии. С това допълнение изрично се подчертава, че при извършване на агроекологични дейности на територията на природния парк задължително се спазват забраните, установени за защита на околната среда.

Прецизират се текстовете относно оценката за трайните насаждения, издавана по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения. Уточнява се, че се касае за парцели и се предвижда да не се изисква такава, ако е предоставена в предходна кампания за площи участвали в ангажимент. По такъв начин вече предоставен документ няма да се изисква от земеделските стопани, което ще намали административната тежест при кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат“.
Прецизира се разпоредбата на чл. 16 от Наредба № 7 от 2015 г. като се заменя думата „методика“ с по коректната „правила“. С тези правила се урежда редът за реализиране на възможностите на Разплащателната агенция да не предостави изцяло или отчасти подпомагането, ако установи неспазване на поетите ангажименти или други задължения от бенефициентите. Такова задължение на Разплащателна агенция се вменява и по силата Делегиран регламент на ЕС за допълнение на Регламент по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие. Съгласно чл. 75 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 плащанията се осъществяват в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година. Тези плащания не се извършват преди да са приключили проверките на условията за допустимост, които държавите членки трябва да осъществяват. Плащанията могат да бъдат в пълен размер или в съответното процентно намаление, когато са констатирани неспазвания на ангажиментите или на други задължения от страна на бенефициентите. За да се постигне реален възпиращ ефект, е необходимо да са извършени проверките и на база констатираните резултати да се установят пропорционални и ефективни мерки – съответните проценти намаления в предоставяната помощ.

С Решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на България Министерството на земеделието, храните и горите е преобразувано в Министерство на земеделието, което следва да се отрази в Наредбата. 

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.