Министерството на земеделието публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Заинтересованите страни могат да изпращат становищата си на електронен адрес: LEmilova@mzh.governmet.bg до 21.03.2022 г.

natura2000-BG0002084_Palakariya_IMG_3953_May12_S_Spasov

С предлаганите изменения и допълнения се цели да се уеднакви нормативната уредба на национално ниво, като се съобразят промените, настъпили в националното законодателство, и да се създаде по-голяма яснота относно прилагането на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“.

Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ урежда подкрепата, която се отпуска годишно за хектар земеделска площ, за да компенсира земеделските стопани за допълнителните разходи и пропуснатите доходи, произтичащи от неблагоприятните условия във въпросните райони, свързани с изпълнението на Директива на ЕС за опазване на местообитанията на дивата флора и фауна и Директива на ЕС за опазването на дивите птици, транспонирани със Закона за биологичното разнообразие. Министърът на околната среда и водите със заповед обявява защитените зони по тези директиви. Същите се обнародват в Държавен вестник. До 2014 г. са обявени 119 защитени зони по Директива за птиците, като през следващите години е планувано да се обявяват още защитени зони. При издаването на Наредба № 5 от 2015 г. са съобразени всички публикувани и обнародвани до момента заповеди на министъра на околната среда и водите. През 2021 г. са публикувани и обнародвани 149 заповеди за обявяване на защитени зони по Директиваза местообитанията. С тези заповеди се въвеждат редица забрани при извършването на селскостопанска дейност, като е разширен обхватът на областите, където се прилагат. Изцяло нова забрана е въведена с новите заповеди на министъра на околната среда и водите. Това е забраната за употреба на изкуствени торове и химически средства за растителна защита. Тази забрана е включена на съответното систематично място и в чл. 7 от Наредба № 5 от 2015 г. Така общо забраните, за спазването на които се предвижда, земеделските стопани да получат подкрепа, се увеличават. В тази връзка чл. 7 е прецизиран, като е уточнено, че новата забрана се прилага в постоянните пасища, в обработваемите земи и за трайните насаждения.

Както и до този момент, се предоставя помощ за пропуснати приходи, допълнителни разходи и спестени разходи. При пропуснатите приходи се включват пропуснатите приходи, които са в резултат на по-ниските добиви на продукция от земеделски култури на хектар поради спазване на забраните за използване на минерални торове и препарати за растителна защита.

С оглед на това се предвижда нов размер на компенсаторните плащания, които са оформени като ново приложение. Същите ще се предоставят по заявления за подпомагане, подадени през 2022 г. По такъв начин ще се постигне целта на мярката, а именно обезщетяване на земеделски стопани, които изпълняват селскостопанска дейност като търпят загуби от забрани в защитени зони, обявени със заповеди на министъра на околната среда и водите. По отношение на всички плащания по подадени заявления за подпомагане през 2022 г., ще се прилага новосъздаденото приложение № 1б към чл. 7, ал. 4. В това приложение са добавени компенсаторните плащания за забрани в защитени зони, предвидени в обявените заповеди от министъра на околната среда и водите през 2021 г. Разделението на отделни приложения е с оглед яснота на нормативната уредба. Изрично с § 5 от преходните и заключителните разпоредби е подчертано, че размерът на компенсаторните плащания на заявления за подпомагане, подадени през 2022 г. се определя съгласно приложение № 1б.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.