Проекта на Наредбата за условията и реда за издаване на стикер за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни е публикуван за обществено обсъждане. До 8 февруари се подават становища.

mzhg

Новия Закон за храните (ДВ, бр. 52 от 2020 г.) предвижда бизнес оператор да извършва транспортиране на храни в обхвата на Приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г.), само с превозни средства, регистрирани от съответния компетентен орган, обозначени и вписани в публичен национален регистър на Българската агенция по безопасност на храните на бизнес операторите, обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни и на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване. Изискванията се прилагат и за превозните средства, с които се извършва транспортиране на брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия. Регистрацията на превозните средства за транспорт на храни се удостоверява със стикер.
Регистрацията на превозните средства е необходимо условие, за извършване на ефикасен официален контрол от компетентните органи. Значително се подобряват възможностите за ефективен контрол за спазване на хигиенните изисквания при транспортиране на храни. Създава се по-добра възможност за проследимост на веригата на доставки на храните.

С приемането на проекта се създават предпоставки за всеобхватно спазване на европейските и националните изисквания за качество и безопасност на храните.

Цели

С проекта на наредба се създават условия за установяване на единни правила за транспорт на храни в обхвата на Приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, посочени в раздел III от Закона за храните.
С проекта се определят редът за издаване и подмяна на стикера за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни. Определя се и съдържанието, графичното оформление и защитните елементи на стикера. Изискванията на наредбата не се прилагат за превозни средства, използвани за транспортиране на храни, различни от тези, посочени в Закона за храните. Изискванията не се прилагат и по отношение на превозни средства на бизнес оператор с храни, регистриран от компетентен орган на друга държава членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и по отношение на превозни средства, извършващи транзитен превоз през територията на Република България на храни, предназначени за друга държава членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или за трета страна.
Стикерът за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни се издава от директора на областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по седалището на бизнес оператора.
Директорът на ОДБХ издава регистрационен стикер когато за превозното средство за транспортиране на храни има издадена заповед от компетентният орган за вписване в регистъра на превозното средство, с посочен ред и срок за получаване на стикера, удостоверяващ регистрацията на превозното средство и в случаите когато има настъпила промяна на собствеността или на правото на ползване на превозното средство и извършена нова регистрация по реда на чл. 55 от Закона за храните.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.