Федерацията на независимите синдикати от земеделието излезе с искания към политическите партии по повод на избори 2021 г. Те призовават за политики за запазване и развиване на българското селско стопанство. Ето и какви са исканията на синдиката към бъдещите политически управленци.

selo-prilep
 • Преодоляване на структурния, икономически и социален дисбаланс в отрасъла и в селските райони. Структурната политика в земеделието следва да подкрепи приоритетно създаването на широк сектор от жизнени фамилни стопанства като основа за устойчиво производство. Такава политика не само ще създаде предпоставки за стабилизиране на земеделското производство, но и ще допринесе за развитие на селските райони.
 • Селскостопанската политика на България трябва да отразява интересите на работещите в сектора – в т.ч. и наетите работници и на най-уязвимите групи несигурен труд. Недостигът на работна ръка може да бъде преодолян с нарочни мерки за легални, сигурни и устойчиви работни места.
 • ФНСЗ настоява за таван на плащанията във всички схеми на подпомагане по ОСП, който да е обвързан със заетостта, разходите за труд (заплати и социални осигуровки). Плащанията за фермерите трябва да са обвързани освен с хектарите на обработваемата земя, така и със социалните стандарти, прилагани към работещите – спазване на трудово и осигурително законодателство, условия на труд, регулациите за безопасност и здраве.
 • Информираност, прозрачност и справедливо разпределение, реалистичност при планиране на финансовите средства и приоритетно бюджетиране на мерки и проекти, които са насочени към изпълнение на основните цели на всички политики и програми.
 • Разширяване обхвата на осигурителната защита на самонаетите и сезонните работници. Преразглеждане на осигурителния режим на сезонните работници за риска «безработица».
 • Насочване на средствата към малките и дребни фермери и чувствителните сектори „плодове и зеленчуци“ и „животновъдство“.
 • Защитаване на географски търговски марки и на традиционни продукти. Насърчаване осигуряването на български хранителни продукти в търговските обекти/мрежа.
 • Ежегодно увеличение на финансовия трансфер от централния бюджет за аграрната наука, отговарящ на потребностите за осъществяването на научно-приложната дейност.
 • Синдиката настоява за ежегодно увеличение на възнагражденията на работниците и служителите минимум 10% във всички обслужващи звена на отрасъла. За агенциите, работещи на терен минимум 15% годишно, който постепенно да компенсира ниските нива на заплащане на труда в тях.
  Надграждане и подкрепа на утвърдената практика и добрия модел на двустепенното колективно трудово договаряне, наложен от екипа на ФНСЗ, независимо от обхвата на работници и служители – синдикални членове в структури от няколко икономически дейности.
 • Темата за обучението на кадрите и работната ръка в отрасъла е сериозна и важна. Националният стратегически план трябва да включва мерки за продължаващо учене, обучение, преквалификация и на наетите работници( не само на фермерите). Дигитализацията и иновациите трябва да са достъпни за работещите чрез инвестиции и мерки за обучение и квалификация в новите умения.
 • Земеделието като зелен сектор притежава огромен потенциал за качествени работни места и икономически жизнени селски райони. Настоява се за целенасочени мерки за разгръщане на този национален потенциал чрез свързване на науката и бизнеса в клъстери и „живи лаборатории” и засилване на партньорствата и социалните иновации.
 • Дигиталният преход в селското стопанство има своето социално въздействие върху работещия човек. Нашата ясна позиция е, че дигиталният преход трябва да е справедлив и към работещите, в това число и наетите работници в селското стопанство, като осигурява целенасочена и достатъчна подкрепа за инвестиране в качествени работни места и професии чрез възможностите и механизмите на УЦЖ учене през целия живот.
 • Сектор „Селско стопанство“ е сред най-опасните и рискови икономически дейности по отношение на безопасност и здраве при работа. 68% от работещите земеделска работа са в риск от канцерогенни заболявания от работа с или експозиция на опасни химически или биологични агенти – сред тях са пестициди, хербициди, биоциди, пр. Използването на пестициди и хербициди (в т. ч. и глифозатите) повишават добива и намаляват необходимостта от работна ръка в интензивното земеделие. Поради това от години тяхното използване е предмет на остри критики и яростна защита. ФНСЗ се обявява за категорична забрана на глифозатите и намиране на алтернативен и безопасен заместител. Насърчаване на биологичните и зелени земеделски практики. Насърчаване информираността, обучението, оценката на риска на работното място и осигуряване и ползване на лични предпазни средства за всички, които са в контакт с тези вещества.
  Работниците трябва да бъдат осигурени с лични предпазни средства, както и надлежно и редовно информирани за рисковете при работа.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.