Федерацията на независимите синдикати от земеделието очертаха важни акценти от социалното осигуряване на стопаните през 2021 година. Тази информация е подготвена от Христина Митрева за целите на политиката на синдиката по доходите и социалните права на работещите в сектор „Селско стопанство“, както и в полза на всички синдикалисти за познаване, осъзнаване и отстояване на трудовите и синдикални права в България.

pari-zemedelie

Политики по приходите:

Запазват се размерите на осигурителните вноски за фондовете на ДОО, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица;
За 2021 г. не са договорени минимални осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности и квалификационни групи професии. Без налагане на административно увеличение на МОД и при планирано увеличение на минималната работна заплата с 6,6 на сто от 610 лв. на 650 лв., средното увеличение на МОД през 2021 г. ще бъде с около 4,5 на сто;
Увеличава минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 610 лв. на 650 лв.;
Запазва се минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители на 420 лв.;
Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица на 3 000 лв.;
За 2021 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, като се запазва разпоредбата на чл.22, ал.2 от ЗГВРСНР относно максималния месечен размер на гарантираното вземане, който не може да бъде по-малък от 2,5 минимални работни заплати.

Политики по разходите:

Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране. По чл. 68, ал. 1-2 на КСО, през 2021 г. необходимите условия за пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд са 61 години и 8 месеца навършена възраст и 36 години осигурителен стаж за жените и 64 години и 4 месеца навършена възраст и 39 години осигурителен стаж за мъжете. По чл. 68, ал. 3 на КСО необходимата възраст за пенсиониране при непълен стаж е 66 години и 8 месеца, при наличие на 15 години действителен осигурителен стаж;
Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от 1,2 на сто;
От 1 януари 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 250,00 лв. на 300,00 лв. месечно (увеличение с 20 на сто).
От 1 януари 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1 200,00 лв. на 1440,00 лв. (увеличение с 20 на сто);
От 1 юли 2021 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г., се осъвременяват с 5% (процент, определен по чл. 100 от КСО);
През първите четири месеца на 2021 г. ще продължи изплащането на допълнителни суми към пенсиите на всички пенсионери в размер на 50 лв.;
Минималният дневен размер на обезщетението за безработица е 12,00 лв., а максималният дневен размер – 74,29 лв.;
Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст – 380 лв.;
И през 2021 г. продължава да действа въведената през 2017 г. възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуска при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, да се върнат на работа и да получават обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане;
Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал.5 на КСО – първите три работни дни от временната неработоспособност се изплащат от осигурителя, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО;
Запазва се периодът, доходът за който се взема предвид при изчисляване размерите на краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност – 18 календарни месеца, бременност и раждане и безработица – 24 месеца;
Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.;
Определя се максимален размер на гарантираните вземания, изплащани от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – 1 625 лв.

С оглед изпълнение на задължението, вменено по силата на § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. е направена изцяло нова редакция на чл. 102 от КСО.

Изменената разпоредба дава възможност за реализиране на служебно годишно преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност, с придобит от лицата осигурителен стаж след пенсионирането им. Разпоредбата цели да се елиминира необходимостта от подаване на заявления за този вид преизчисляване на пенсиите, като целта е намаляване на административната тежест за работещите пенсионери.

Конкретизирана е датата, от която се извършва преизчисляването – от 1 април на съответната година. При преизчисляването се вземат предвид наличните данни в информационната система на НОИ за положения от лицето осигурителен стаж след пенсионирането му, съответно – след последното преизчисляване на пенсията му, до края на предходната календарна година. По този начин се прилага единен подход за всички пенсии, подлежащи на преизчисляване и се гарантира равнопоставеност за всички лица и яснота относно очакванията им.

Едновременно със служебното годишно преизчисляване се запазва възможността пенсионерът да поиска с еднократно подаване на заявление, пенсията му да се преизчислява ежегодно със зачитане не само на осигурителния стаж, но и на осигурителния доход, придобити от него след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за лицето. Преизчисляването по заявление на пенсионера се извършва всяка година от първо число на един и същ месец, следващ месеца, в който е подадено заявлението.

С изменената разпоредба се установяват условията, при които една пенсия попада в обхвата за служебно преизчисляване през съответната година, а именно при придобит от пенсионера осигурителен стаж през предходната календарна година и при липса на подадено заявление за преизчисляване със стаж и доход.

Във връзка с необходимостта от уреждане на заварените случаи с подадени през 2019 и 2020 г. заявления от пенсионерите за ежегодно преизчисляване на пенсиите им е създадена преходната норма на § 7г в ПЗР на КСО.

През 2021 година до 90 дни работни дни неплатен отпуск ще се зачитат за осигурителен и трудов стаж по чл. 9, ал.2, т.3 от Кодекса за социално осигуряване. През 2020 г. този период беше 60 дни. Така хората в неплатен отпуск заради корона-кризата няма да губят правото си на пенсия или обезщетение за безработица заради прекъсване на стажа.

! Тук обаче има важно изключение.

Ако излезлите в неплатен отпуск са били изрядни преди него и само за тези 90

дни не могат да внасят здравноосигурителни вноски от 26 лв. месечно, то здравноосигурителните им права няма да бъдат прекъснати и те ще дължат тези суми след като започнат работа.

Ако, обаче, те не са били изрядни предните месеци, дори да има един месец неплатени вноски, то при три месеца ще има прекъсване на здравните им права.

Разширена е възможността за упражняване правото на избор за промяна на осигуряването от Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на ДОО, като се въвежда различен срок за прехвърляне на осигуряването в зависимост от датата, на която лицата навършват възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал.1 от КСО.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.