Етикет: прср

Обсъждане на изменение на процедура по подмярката за инвестиции в лесовъдство

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. представя за обсъждане проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 –…

Обсъждане на проект на изменение на подмярка „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР

Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане на проект на Заповед за изменение на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 – по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции…

Обществено обсъждане на процедура за проекти от Напоителни системи

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане на проект на насоки по процедура чрез подбор на „Проектни предложения от „Напоителни системи“ за…

Обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 от ПРСР

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане на проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.014…

Обсъждане на изменение на мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. представя за обсъждане проект на Заповед за изменение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна…

Определиха приема по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Министерството на земеделието публикува заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за определяне на период на прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата…