Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители. До 28 януари заинтересованите страни могат да изпращат становища на електронен адрес: VTodorova@mzh.government.bg

pari-zemedelie

Законът за подпомагане на земеделските производители урежда държавното подпомагане и подпомагането на земеделските стопани в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, функционирането на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), основен инструмент за прилагане и извършване на проверки преди отпускане на финансово подпомагане на земеделските стопани, както и създаването на Системата за идентификация на земеделските парцели и обновяването на данните, включени в системата.

Народното събрание прие Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. Съгласно т. 3 от цитираното решение Министерството на земеделието, храните и горите се преобразува в Министерство на земеделието. В съответствие с т. 5 от същото Министерският съвет в едномесечен срок следва да уреди всички правоотношения във връзка със създаването и преобразуването на министерства, включително функциите им.

С Решение № 892 на Министерския съвет от 30 декември 2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт е предвидено Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ да премине към Министерството на финансите.

Съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20 декември 2013г.) и чл. 12 от Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (OВ L 435, 6.12.2021 г.), който ще се прилага от 1 януари 2023 г., държавите членки определят сертифициращ орган, който представя становище, изготвено съгласно международно приетите одитни стандарти, относно изчерпателността, точността и достоверността на годишния финансов отчет на разплащателната агенция, доброто функциониране на нейната система за вътрешен контрол и законосъобразността и редовността на разходите, за чието възстановяване е отправено искане до Комисията. Неизпълнението на това задължение води до отказ на Европейската комисия да уравни извършените разходи на държавата членка за съответната финансова година, както и до спиране на месечните и междинните плащания.

Успоредно с регламентираното задължение на държавите членки да определят сертифициращ орган, цитираните по-горе регламенти дават възможност на всяка държава да избере дали Сертифициращият орган да бъде публичен или частен одиторски орган. Практиката в останалите държави от Европейския съюз показва, че повечето държави членки са предпочели варианта, при който Сертифициращият орган е публичен, доколкото това обезпечава по-голяма стабилност и най-вече дългосрочна ангажираност с дейността по извършване на одит на средствата от европейските земеделски фондове.

До настоящия момент Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ изпълнява функциите на сертифициращ орган по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, както и дейностите по глава пета от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Административна структура към министъра на финансите също осъществява дейността си по глава пета от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, като извършва специфични одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз в съответствие с международните споразумения за предоставяне на средства от Европейския съюз и съответните регламенти на Европейския съюз, отнасящи се до управлението и контрола на предоставените средства по предприсъединителните фондове на Европейския съюз, по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмен период 2007 – 2013 г. и по Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г. В тази връзка за оптимизиране на разходите и административния капацитет е подходящо същата да изпълнява и функциите на сертифициращ орган по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

By AGROSEKTOR.BG

Агросектор е информационен сайт, специализиран за селското стопанство, аграрната култура и земеделския бизнес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.